Fanny Chesnel, photo Roberto Franckenberg-1

Fanny Chesnel, photo Roberto Franckenberg-1